Υπηρεσίες GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων έχει τεθεί σε  εφαρμογή από τις 25 Μαΐου του 2018 σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2016 και είχε διετή περίοδο προσαρμογής για το σύνολο  των οργανισμών που δραστηριοποιούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιους αφορά:

Ο κανονισμός GDPR, αφορά όλες τις επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα της  Ευρωπαϊκή Ένωσης (αλλά και εκτός, εφόσον προσφέρουν αγαθά και υπηρεσίες σε άτομα που ζουν σε αυτήν) που με οποιοδήποτε τρόπο συλλέγουν, επεξεργάζονται και αποθηκεύουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα πελατών, προμηθευτών, συνεργατών και εργαζόμενων.