Η εταιρεία

Η Emera V εξειδικεύεται στην παροχή διοικητικών υπηρεσιών με σκοπό την υποστήριξη της σωστής λειτουργίας των τμημάτων ενός οργανισμού.

Σκοπός της Emera V είναι η παροχή υπηρεσιών, μεθόδων και πρακτικών που διασφαλίζουν την ποιότητα των διοικητικών υπηρεσιών ενός οργανισμού.

Τα ανταγωνιστικά μας  πλεονεκτήματα προκύπτουν μέσα από την οργάνωση της παραγωγική μας διαδικασίας, την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης του προσωπικού μας  καθώς και τη συστηματική μεθοδολογία την οποία εφαρμόζουμε.

Οι διαδικασίες λειτουργίας μας έχουν σχεδιαστεί βάση του Πρότυπου ISO 27001 περί ασφάλειας πληροφοριών.